REGULAMIN FESTIWALU DYSONANSE ŁDZ

 

§1
DEFINICJE

 

Bilet
Dokument elektroniczny wystawiany przez Organizatora po dokonaniu przez
Uczestnika rejestracji w systemie Evenea oraz uiszczeniu ceny zakupu biletu. Bilet
upoważnia Uczestnika do udziału w Konferencji.

 

Festiwal
Wydarzenie organizowane przez Organizatora pod nazwą agencja Publicon, którego
celem jest promocja miasta łodzi i regionu Łódzkiego.

 

Materiały
Wszelkiego rodzaju nośniki informacji bez względu na sposób zapisania na nich
jakichkolwiek treści w szczególności takie jak pomoce naukowe, dokumenty, wykresy,
filmy, animacje, prezentacje, broszury, ulotki dotyczące tematu prowadzonego przez
Prelegenta wykładu / warsztatu, które zostaną opublikowane i rozpowszechnione
przez Prelegenta w czasie jego wystąpienia na Festiwalu.

 

Nagranie
Nagranie audio – video, a także fotografie wykonane przez Organizatora lub podmiot
działający na zlecenie Organizatora w trakcie trwania Festiwalu.

 

Organizator
Agencja Publicon z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Świdnickiej 12-16, 50-066
Wrocław wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000373621, NIP: 8951985838.

 

Współorganizator
Łódź Design Festival
Partner strategiczny
Miasto Łódź
Uczestnik
Osoba fizyczna, która dokona zakupu Biletu.

 

§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Frstiwalu DYSONANSE
ŁDZ, a także szczegółowe prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników.

2. Festiwal odbywa się w dniu 13 listopada 2019r. w Łodzi na terenie
Art_Inkubatora zlokalizowanego przy ul. Tymienieckiego 3.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Festiwalu z przyczyn
od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do
odszkodowania ze strony Organizatora.

4. Głównym celem Konferencji jest :
• Promocja Łodzi i regionu łódzkiego
• Zachęcanie młodych ludzi do wiązania swojej przyszłości z Łodzią
• Zwiększenie umiejętności oraz wiedzy uczestników z obszarów takich
jak creative writing, marketing, HR, design thinking i kompetencji
miękkich
• Zwiększenie wiedzy młodych ludzi na temat otwierania swoich
biznesów i zapoznanie ich z ofertą wsparcia miasta Łodzi
• Zachęcenie do inwestowania w mieście i regionie łódzkim
• Prezentacja branż prężnie rozwijających się w Łodzi, m.in. IT oraz
kreatywnej Unowocześnienie wizerunku Łodzi, w której rozwija się
wiele branż takich jak IT, branża kreatywna, odzieżowa, start-upy,
branża szkoleniowa
• Stworzenie przestrzeni do spotkania ze znanymi osobistościami
wywodzącymi się z Łodzi i okolic, które odniosły sukces, oraz postaciami
znanymi w świecie YouTube’a, mediów i marketingu

5. Wszystkie ważne informacje dotyczące Festiwalu, ewentualne zawiadomienia
o zmianach niniejszego Regulaminu, publikowane będą na stronie
festiwalu :www.dysonanse.pl.

 

§3
WARUNKI UCZESTNICTWA

 

1. Udział w I części Festiwalu (do godziny 15:00 ) jest bezpłatny dla maturzystów
regionu łódzkiego zgłoszonych Organizatorowi przez Partnera strategicznego.

2. Udział w II części Festiwalu oraz części wieczornej (od godzony 16:00 do 23:00)
jest odpłatny. Opłata za uczestnictwo w Konferencji wynosi: 40 zł brutto.

3. Udział w Festiwalu możliwy jest wyłącznie poprzez nabycie odpłatnych
Biletów. Bilety można zakupić w drodze dystrybucji prowadzonej za pośrednictwem
strony internetowej www.dysonanse.pl oraz w dniu wydarzenia (płatność wyłącznie
gotówką).

4. Liczba dostępnych Biletów jest ograniczona, Organizator przewiduje
rozprowadzenie wyłącznie 600 sztuk Biletów. Sprzedaż Biletów rozpocznie się dnia
28.10.2019 i trwać będzie do dnia 13 listopada 2019r. bądź do dnia wcześniejszej
wyprzedaży całej puli biletów.

 

§4
ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

 

1. W cenie zakupu Biletu Uczestnik otrzymuje możliwość wzięcia udziału w
wykładach, warsztatach i innych wydarzeniach organizowanych w ramach Festiwalu.

2. Organizator nie zapewnia:
• Posiłków i atrakcji innych, niż przewidziane w programie Festiwalu
• Noclegów
• Transferu z/do Art_Inkubatora
• Tłumaczenia wykładów, warsztatów i innych form prelekcji

 

§5
OGRANICZENIA I ZAKAZY

 

1. W czasie wykładów i warsztatów wchodzących objętych programem Festiwalu
obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych.

2. W salach gastronomicznych Art_Inkubatora zabronione jest spożywanie
alkoholu zakupionego poza Art Cafe.

3. W czasie Festiwalu obowiązuje także całkowity zakaz palenia tytoniu, za
wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.

4. W czasie Festiwalu obowiązuje zakaz spożywania substancji psychoaktywnych
w tym w szczególności narkotyków, dopalaczy etc.

5. Osoby biorące udział Festiwalu nie mogą na teren Festiwalu wnosić
przedmiotówiebezpiecznych, w tym w szczególności broni palnej lub białej oraz innych
niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, środków pirotechnicznych
czy substancji łatwopalnych.

6. Osoby biorące udział Festiwalu nie mogą na teren Festiwalu wprowadzać
zwierząt lub wnosić jakichkolwiek rzeczy ruchomych mogących spowodować
zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających na Festiwalu (ostre przedmioty,
szklane przedmioty, przedmioty o dużych gabarytach, instrumenty muzyczne,
urządzenia elektryczne, narzędzia etc.).

7. W czasie Festiwalu zabronione jest prowadzenie jakiejkolwiek działań o
charakterze politycznym, komercyjnym, religijnym, a także prowadzenie zbiórek lub
prowadzenie innej działalności (np. happeningów, zbierania podpisów) .

8. W czasie Festiwalu zabronione jest prezentowanie transparentów, flag,
bannerów lub okrzyków których celem może być spowodowanie zakłócenia porządku
lub bezpieczeństwa. Zabronione jest także prezentowanie jakichkolwiek treści, haseł,
etc. niezależnie od ich formy i sposobu utrwalenia jeżeli mogą one wywołać
zgorszenie lub konflikt, w tym w szczególności treści obraźliwych lub poniżających
jakiekolwiek osoby, grupy społeczne, grupy zawodowe, narodowości z uwagi na ich
pochodzenie rasowe, płeć, wyznanie, przekonania i poglądy polityczne, orientację
seksualną, przynależność do grupy społecznej, upodobania sportowe etc.

9. Organizator lub osoby działające w jego imieniu, w tym w szczególności
ochrona, uprawnione są odmówić wstępu na teren Festiwalu posiadaczom Biletów lub
wyprosić z Festiwalu Uczestników, którzy nie będą stosowali się postanowień
zawartych w Regulaminie.

 

§6
WIZERUNEK

1. Festiwal w tym organizowane w jego ramach wykłady i warsztaty, a w
szczególności wypowiedzi wszystkich biorących udział w Festiwalu Prelegentów będą
rejestrowane przez Organizatora lub podmioty działające na jego zlecenie formie
fotografii oraz nagrań audio-wideo. W wyniku dokonywanej rejestracji dojdzie do
utrwalenia, zarejestrowania wizerunku oraz wypowiedzi Uczestników oraz
Prelegentów.

2. Producentem Nagrania będzie Organizator lub podmiot działający na zlecenie
Organizatora.

3. Organizator uprawniony jest do rejestrowania wizerunku oraz wypowiedzi
Uczestników oraz Prelegentów w trakcie Festiwalu. Akceptacja Regulaminu stanowi
jednocześnie zrzeczenie się wszelkich przyszłych roszczeń wobec Organizatora z tytułu
wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, głosu oraz wypowiedzi utrwalonych
w ramach Nagrania.

4. Organizator uprawniony jest do nieodpłatnego wykorzystywania
i rozpowszechniania wizerunku, głosu oraz wypowiedzi Uczestników oraz
Prelegentów zarejestrowanych podczas Nagrania.

5. Uprawnienie Organizatora do wykorzystywania wizerunku, o którym mowa
powyżej obejmuje nieograniczone w czasie, formie oraz przestrzeni terytorialnej
wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku, a także wykorzystywanie
wypowiedzi (w tym także we fragmentach) zarejestrowanych w ramach Nagrania.

6. Uprawnienie Organizatora do wykorzystywania wizerunku oraz wypowiedzi
obejmuje dowolne wykorzystanie przez Organizatora całego powstałego Nagrania lub
jego fragmentów. Uprawnienie to obejmuje swoim zakresem wszystkie znane w chwili
opublikowania niniejszego Regulaminu pola eksploatacji, a w szczególności
następujące:
• utrwalanie w jakiejkolwiek formie na wszystkich nośnikach (taśma
światłoczuła, taśma magnetyczna, płyty DVD, Blu-ray, CD-R, CD-RW,
Video-CD, Mini Disc, twardy dysk komputera, pliki MP3, MP4) i
dowolną techniką;
• publikowanie w jakiejkolwiek formie;
• zwielokrotnianie dowolną techniką analogową lub cyfrową (taśma
światłoczuła, taśma magnetyczna, płyty DVD, Blu-ray, CD-R, CD-RW,
Video-CD, Mini Disc, twardy dysk komputera, pliki MP3, MP4,
wprowadzenie do pamięci serwera);
• publiczne wyświetlanie;
• publiczne odtwarzanie;
• nadanie naziemne bezprzewodowe dowolną techniką;
• nadanie naziemne przewodowe dowolną techniką;
• nadanie satelitarne dowolną techniką;
• reemisja dowolną techniką;
• umieszczanie w sieci Internet;
• umieszczanie w materiałach związanych z działalnością Zamawiającego,
a w szczególności w materiałach marketingowych i reklamowych;
• prawo do adaptacji;
• wykorzystanie w multimediach;
• publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp
do wizerunku zezwalającego w wybranym czasie i miejscu – usługi na
żądanie widza;
• wykorzystanie Wizerunku zezwalającego do celów promocyjnych i
reklamy;
• wykorzystanie Wizerunku zezwalającego w ramach umowy
merchandisingu.

 

§7
DANE OSOBOWE

 

1. Poprzez akceptację Regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie
przez Organizatora danych osobowych Uczestnika podanych przez niego w podczas
składania formularza rejestracyjnego.

2. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator.

3. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika wyłącznie w celu
świadczenia usług objętych zakresem niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności
wszelkich usług wchodzących w skład Festiwalu. W przypadku Uczestników, którzy
wyrazili na to zgodę w odrębnych formularzach Organizator może przetwarzać ich dane
osobowe w celach marketingowych. Organizator przetwarza dane osobowe także na
potrzeby realizacji ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności przepisów
regulujących zobowiązania podatkowe.

4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016
r. Nr 119, str. 1) oraz zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia
10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne. Brak zgody
na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika uniemożliwiać
będzie wzięcie udziału w Konferencji.

6. Organizator może przekazywać dane osobowe Uczestników swoim
podwykonawcom, a także Współorganizatorowi oraz Partnerowi strategicznemu w
celu wykonywania świadczeń określonych w niniejszym Regulaminie. W takim
wypadku podmiot, który otrzymał dane osobowe Uczestnika staje się ich
administratorem.

7. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez okres 10 lat od dnia
zakończenia Festiwalu. W przypadku Uczestników, którzy wyrazili zgodę na
przetwarzanie swoich danych w celach marketingowych dane osobowe będą
przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

8. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do:
• dostępu do treści danych osobowych i otrzymywanie kopii swoich
danych,
• sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
• usunięcia danych osobowych,
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• przeniesienia danych osobowych, jeśli dane są przetwarzane na
podstawie umowy lub zgody. Organizator przekaże te dane podmiotowi

• danych na właściwym nośniku lub prześle dane do wskazanego
podmiotu.
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
• cofnięcia zgody w dowolnym momencie – w przypadku, gdy zgoda była
udzielona przez kontrahenta.
Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Organizatora. Ponadto, Organizator
udostępnia adres e-mail info@dysonanse.pl, za pomocą którego można
kontaktować się w sprawie danych osobowych.

9. Każdy Uczestnik może wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych
osobowych. Skargę należy złożyć do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych Uczestników poza
obszar EOG.

11. Organizator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych
osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

12. Organizator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na
celu zapewnienie należytego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych. W
szczególności Organizator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz,
utratą lub zniszczeniem.

 

§8
REKLAMACJE

 

1. Wszelkie reklamacje, uwagi, wnioski dotyczące organizacji oraz przebiegu
Festiwalu mogą być składane Organizatorowi w formie pisemnej lub na adres e-mail
info@dysonanse.pl

2. Organizator zobowiązuje się do rozpoznania wniesionych reklamacji w terminie
14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi. O wyniku reklamacji osoba wnosząca
reklamację zostanie poinformowana w drodze pisemnej, lub w przypadku niepodania
adresu do korespondencji, odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie
wiadomości e-mail.

 

§11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania interpretacji niniejszego
Regulaminu, a także do wydawania instrukcji dodatkowych.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobiste i majątkowe
Uczestników, które mogą wystąpić w związku z Festiwalem.

3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za poprawność podanych danych,
w szczególności danych kontaktowych.

4. Wszelka zorganizowana działalność promocyjna podczas Festiwalu,
w szczególności reklama własnej działalności i rekrutacja pracowników, może być
prowadzona wyłącznie za zgodą Organizatora.

5. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać zapisów regulaminu Art_Inkubatora,
który dostępny jest na stronie internetowej http://artinkubator.com.

6. W przypadku uznania jakiegokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu
na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne bądź nieskuteczne pozostałe
postanowienia Regulaminu zachowują swoją moc. W miejsce nieważnego /
bezskutecznego postanowienia zastosowanie znajdzie reguła, która będzie najbliższa
celom postanowienia uznanego za nieważne / bezskuteczne.

7. Uczestnicy zobowiązani są podporządkować się poleceniom pracowników
ochrony oraz innych służb porządkowych Organizatora, które mają na celu zapewnienie
bezpieczeństwa.

8. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez
Organizatora lub osoby działające w jego imieniu, że dany Uczestnik swoim
zachowaniem narusza postanawiania niniejszego Regulaminu lub przepisów
powszechnie obowiązującego prawa Organizator lub osoby działające w jego imieniu
mogą podjąć decyzję o usunięciu Uczestnika z Festiwalu.